Kommunernas presentationer och åtgärder

På åtgärdskonferensen var det dags för kommunerna att presentera sina planerade åtgärder kopplat till LUPP-rapporten - den undersökning Region Gävleborg gjort på unga vuxnas livsvillkor. LUPP-rapporten kan du ladda ned här.

Kommunernas åtgärder presenterades i de flesta fall av politiker. I publiken hade vi utsett ett tiotal observatörer per kommun. Resultatet av deras observationer på kommunernas planerade åtgärder kan du läsa om nedan. Hudiksvalls Kommun, presenteras av:

Gunnar Canslätt, ersättare kommunfullmäktige

LUPP-Åtgärder: Åtgärdsarbete ej inlett.
Fortsatt process: Åtgärder kommer planeras i kommunstyrelsen. Deltar i processutb.
Reflektion: Viktiga områden – skolan, ungdomsarbetslösheten, stötta unga
Samverkan/regionens roll: Efterfrågar erfarenhetsutbyte
Citat/personligt: ”De är Hudiksvalls Kommuns framtid. De är vår högsta prioritet.”
Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Att frågan är högsta prioritet för fullmäktige

 • Viljan av samverkan

 • Viljan att prioritera arbetet

 • Kommunledning ska titta på LUPP-resultatet

 • Blocköverskridande tänk

 • Konkretisera!

 • Ta fram en tydlig och konkret handlingsplan

 • Att göra det jobb de åtagit sig att göra.

 • Nästa steg – strategi

 • Få med unga i arbetet. Delaktighet från början!

 • KS beslut på åtgärderna

 • Analys – vad är viktigast?

 • Fritidsgårdar är en liten del av ungdomspolitiken.

 • Att komma fram med en lokal strategi

 • 5 konkreta åtgärder

 • Nya insatser för unga i Hudik

 • Kan bli fantastiskt genom samverkan men hur får vi Hudik att äga frågan själva?

 Ovanåkers Kommun, presenteras av:

Tjänsteman Björn Ingesson

LUPP-åtgärder: Prioriterar insatsområden utifrån genomförd lokal LUPP-konferens med unga, politiker & tjänstemän.
Fortsatt process: Deltar i processutbildning.
Citat/personligt: Visar film från LUPP-konferensen.
Reflektion: Tydligt fokus och krafttag efter ny politisk ledning
Samverkan/regionens roll: Uppskattar nätverk, regionens samordning, kunskapsutbyten och stöd.
Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Engagerade politiker

 • LUPP-konferens med unga

 • Samverkan inom kommunen

 • Positiv & aktiv process

 • De konkreta områdena

 • Riktiga möten, unga är involverade

 • Bra med unga med tidigt

 • Bra ”go” i arbetet!

 • Politiskt stöd

 • Bra med filmredovisning!

 • Ta tillvara ungas förslag

 • Behåll engagemanget!

 • Glöm inte uppföljning och återkoppling

 • Årlig LUPP-konferens?

 • Hur ska ungas åsikter fångas upp i den kontinuerliga politiken?

 • Få med fler unga

 • Hur jobbar ni med civilsamhället?

 • Försök få med skolan genom till exempel arbetsgrupp

 • Viktigt att integrera i ordinarie verksamhet

 • Liten kommun med engagemang kan få till en bra och aktiv dialog

 • Ökad förståelse och förtroende för politiker och det politiska arbetet

 • Ordentligt intresse leder till något bra

 • Brobyggare!

 • Tydligt på gång med ungdomsarbetet

 • Ni kommer få se ungas fantastiska kraft!

 

 

Sandvikens Kommun, presenteras av:

Ulf Gillström, ordförande Kulturnämnden

LUPP-åtgärder: Åtgärdsarbete ej inlett, politisk styrgrupp tillsatt.
Fortsatt process: Workshop i höst med barn och unga där LUPP-resultatet är grunden. Deltar även i processutbildning.
Reflektion: Sämre resultat på inflytandefrågorna än förväntat.
Samverkan/Regionens roll: Samordning av kommunerna det viktigaste
Citat/personligt: ”Borde inte vi lämna tillbaka en del av det inflytande vi har roffat åt oss för att unga ska få tillbaka det de har rätt till, och egentligen föds med?”

Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Planer på samverkansplaner

 • Skjetparksexemplet

 • Bra med gemensam workshop

 • Mycket bra me medvetenhet om maktstrukturer

 • Bra med samarbete utifrån

 • Politisk styrgrupp

 • Gemensam vision

 • Förankra LUPP-resultatet Mer

 • Ta fram strategi för systematiskt inflytandearbete

 • Inflytande är inte att tillgodose en önskelista

 • Konkreta åtgärder saknas

 • Hur ser de mindre orternas roll ut?

 • Varning för genusstrukturer – killdominerade kulturer

 • Unga med i arbetet

 • Fler skejtparksexempel

 • Maktväxling

 • Nytt sätt att tänka kan leda till att fler unga känner möjligheterna

 • Inflytande över mer än fritid

 • Diskussionen om makt & inflytande

 

 

Gävle Kommun, presenteras av:

Ungdomsstrateg Karl Nässén & kommunalråd Marita Engström

LUPP-åtgärder: Viljeinriktningsdokument med målområden framtaget av unga, politiker & tjänstemän.
Fortsatt process: Planerar vidare när resultatet av de övriga LUPP-rapporterna är klara.
Reflektion: Mer agressivt arbete på ett positivt sätt och ökad personifiering av uppdrag
Samverkan/regionens roll: Viktigt med nätverk för erfarenhetsutbyte och ha koll på sina kollegor
Citat/personligt: ”Viktigt att lyfta frågan på den politiska dagordningen” M.E
Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Arbetar aktivt med att ta fram strategi

 • Lyfter upp problemen med kulturen runt inflytande

 • Bra med vision och önskan om politisk styrning

 • Förankrad vision och strategi

 • Fin vision, känns sann

 • Diskussionen med fokusgruppen

 • Strategin genomsyrar alla verksamhetsområden

 • Positivt med presentation av både politiker & tjänsteman

 • Bjud med näringslivet

 • Samverka mer med övriga kommuner

 • Inga konkreta åtgärder

 • Tappa inte bort civilsamhällets möjligheter

 • Vem/vilka följer upp visionen?

 • Hur jobba med skolan?

 • Konkretisering

 • Viktigt att integrera ungdomsperspektivet i all verksamhet

 

 • Förbättrad dialog med unga utanför centrum

 • Visionen leder förhoppningsvis till bättre bemötande

 • Kan använda andra kommuners grupper som bollplank

 • Aktiva medborgare

 • Samarbete med de andra kommunernaBollnäs Kommun, presenteras av:

Jan Lahenkorva, orförande barn- och utbildningsnämnden

LUPP-åtgärder: Har inte inlett åtgärdsarbetet.
Fortsatt process: Skapat ungdomspolitisk arbetsgrupp, kommer arrangera lokala LUPP-dagar i höst med politiker, unga och tjänstemän, vill få ökad kunskap och medvetenhet – tror att processutbildningen kan leda till detta
Reflektion: Poängterar vikten av att arbetet är för de unga, med vinst för kommunen men kom. är inte syftet
Samverkan/regionens roll: Stöd och kunskapsutbyte
Citat/personligt: ”Det är inte för kommunens skull i första hand, utan för dom ungas skull, men kommunen har allt att vinna”.

Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Vill skaffa insikt

 • Planerade procesdagar

 • Beslut om ungdomsråd

 • Insikten om ungdomspolitiken

 • Insikt om att kommunicera med unga

 • Deltagande i processutbildning

 • Prioritera, kom igång

 • Har ännu inte ”tittat” på LUPP

 • Unga är resurser, som kan utveckla kommunen

 • Nå fler än ett ungdomsråd

 • Ungas välfärd

 • Möte mellan politiker & unga

 • Politiker & unga får tillsammans massor av utvecklingsidéer...

 • En strategi som används!

 Ockelbo Kommun, presenteras av:

Folkhälsostrateg Mia Lindblom

LUPP-åtgärder: Har haft en första process i nystartade Folkhälso-Brå
Fortsatt process: Ska skapa fokusgrupper med unga för att komma vidare och veta vad resultatet betyder i Ockelbo. Utbilda politiker i barnkonventionen. Kommer ta fram åtgärder och överlämna till KS i augusti. Deltar i processutb.
Reflektion: Viktigt att börja tidigt och jobba med bakgrundsfaktorer när det gäller tjejers hälsa.
Samverkan/regionens roll: Stöd och kunskapsutbyte
Citat/personligt: ”HUR gör vi konkret är den stora frågan”

Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Att ni tagit fram prioriterade områden och kommit igång

 • Politikerutbildning

 • Tydliga prioriteringar

 • Fokusgrupper

 • Bra grund att stå på!

 • Använda ”naturliga” nätverk av unga

 • Bra med samarbete med skolan

 • Bra att fokusera på HUR

 • Bra att ta med civilsamhället på ett naturligt sätt

 • Bra att fördjupa sig i resultatet

 • Fokusera & prioritera

 • Strukturera

 • Har inte börjat hantera LUPP

 • Risk för att det glider mellan stolarna?

 • Analysera unga kvinnors hälsa utifrån ett systemtänk

 • Stora möjligheter till inflytande om ni bara hittar formen!

 • Resultatet från fokusgrupperna blir spännande

   

 


Ljusdals Kommun, presenteras av:

Kommunalråd Roland Bäckman & ungdomsstrateg Lovisa Mickelsson

LUPP-åtgärder: Inlett arbete, synkat med ordinarie ungdomspolitiskt arbete.
Fortsatt process: Deltar i processutbildning.
Reflektion: Är i behov av ökad förankring bland politik och chefstjänstemän.
Samverkan/regionens roll: Stöd och kunskapsutbyte
Citat/personligt: ”Vi måste få med både gruppen som vi ofta engagerar, och grupperna som står lite längre ifrån, de är lika viktiga och gynnas av varandra” L.M
Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Valda fokusområden & insatser

 • Bra med handlingsplan som bas!

 • Mycket på gång

 • Bra att tänka på alla grupper av unga

 • Bra helhetssyn med genomtänkta fokusområden

 • Imponerad av er ungdomsstrateg!

 • Insikten om att ledningen måste vara med

 • Anpassa budgetarbete utifrån era fokusområden

 • Fokusera mera – det blir lätt ”allmän” utveckling

 • Förankringen i pol. & ledning

 • Redovisningen gav intryck av att handla om sånt som är planerat innan LUPP.

 • Större internationalisering

 • Klarsynthet genom att utmana myterna

 • Framtidstro

 • Ni kan nå långt eftersom ni hunnit långt!

 • Unga som känner sig väl omhändertagna från alla håll

 •  

 

 

Hofors Kommun, presenteras av:

Kommunalråd Marie-Louise Dangardt, vice ordf. barn- och utbildningsnämnden Linda-Marie Anttila, folkhälsostrateg Christina Eriksson, ungdomscoach Marita Söderström, Entré Ungdoms chef Ritva Snellman

LUPP-åtgärder: Ej inlett åtgärdsarbete, vill fokusera på inflytandefrågorna. Utvecklar nu inflytande-
former via nya verksamheten Entré Ungdom som vänder sig till unga 1-20 år.
Fortsatt process: Deltar i processutb.
Reflektion: Delaktighetsarbete är det viktigaste.
Samverkan/regionens roll: Stötta med nätverk, tips, idéer
Citat/personligt: ”Viktigt att unga ska ha inflytande i även regionalt arbete!” Linda-Marie Antilla

Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Bra med flera med i presentationen.

 • Entré ungdom!

 • Väl förankrat

 • BMX-hallen, mötesplatsen

 • Att LUPP 2005 fått sådant genomslag

 • Strategiska mål som alla nämnder har att förhålla sig till

 • Unga är med

 • Ambitiöst och omfattande

 • Bra att ni är på rull!

 • Många engagerade tjänstemän

 • Samlat grepp!

 • Stolthetsarbete bland unga & vuxna!

 • Utveckla Entré vidare, pass upp för att det blir ett alibi för alla ungdomsfrågor

 • Bara med på unga vuxna-LUPP

 • Struktur?

 • Fokusera inte bara på Entré Ungdom, når man alla?

 • Samarbeta med civilsamhället

 • Säg nej till remisser!

 • Om ungdomarna anser att Hofors är en ungdomskommun 2016!

 • Attitydförändring

 • Årets ungdomskommun 2016!

 • Möten mellan olika grupper

 Nordanstigs Kommun, presenteras av:

Kommunalråd Monica Olsson & ungdomsstrateg Kristina Källström Gernes

LUPP-åtgärder: Ungdomsrådslag om LUPP genomfört med vision, mål och åtgärder. Ungdomspolitiska handlingsprogrammet (grundas på bla LUPP) antas i KF i juni.
Fortsatt process: Genomförande av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet innebär bland annat dialog med unga om formerna för inflytande. Deltar i processutb.
Reflektion: Var än våra ungdomar bor i framtiden så kommer de att ha nytta av sitt engagemang här i Nordanstig, så hela samhället vinner på att vi ger ungdomarna inflytande i besluten.
Samverkan/regionens roll: Nätverk, utbyte av erfarenheter, nya idéer
Citat/personligt: "Det är ju inte som att vi börjar tänka först när vi fyller 18" - Ungdom 14 år
Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Ungdomsrådslag

 • Konkret handlingsplan

 • Många förslag

 • Inträttat tjänst när LUPP-beslutet togs

 • Brett arbete med näringslivet, mycket bra!

 • Tydliga mål med uppföljning definierad

 • Tydlig ansvarsfördelning

 • Snabb process

 • Delaktighet i skolan

 • Genomför planen efter beslut

 • Hade velat höra Kicki!

 • Kom i håg unga i hela processen, tappa inte kontakten efter att de sagt sitt i början

 • Bättre beslutunderlag

 • Gränsöverskridande

 • Bred förankring ger resultat

 •  

 Söderhamns Kommun, presenteras av:

Kommunalråd Sven-Erik Lindestam & ungdomskoordinator Marcus Häggström

LUPP-åtgärder: Genomfört LUPP 07, 09, 11. Har ej inlett åtgärdsarbete med denna LUPP.
Fortsatt process: Fortsätter arbetet med viktiga veckan och ungdomslyftets olika delar. Deltar i processutb.
Reflektion: Jobbar vidare med samverkan.
Samverkan/regionens roll: Sprida kunskap, samordna – verkstad måste ske lokalt
Citat/personligt: ”Intressant att en professor och flera andra tycker vi borde blivit årets ungdomskommun”
Sammanfattning från er kommuns observatörer (original skickas via e-post):

 

Positivt med arbetet

 

 

Förbättringspotential

Intressanta följder av arbetet

spännande effekter du kan ana!

 • Driver aktivt arbete

 • Helhetssatsning – något för alla

 • Viktiga modellen

 • Snygg logga och sociala medier!

 • Väl förankrat

 • Strategi med konkret verksamhet

 • Har hunnit väldigt långt – ni har jobbat väldigt mycket!

 • Bra helhet, genomtänkt

 • Processen – som en resa

 • Samverkan inom kommunen

 • Tillsatta tjänster

 • Modell för inflytande

 • Använd LUPP 2011 så ser ni om erat arbete gett effekt!

 • Mer delaktighet

 • Hur förankrade är idéer från viktiga veckan i respektive nämnds budgetarbete?

 • Håll i och tappa inte!

 • Varför koka ner ungas idéer till något som stämmer med var kommunen befinner sig?

 • Kul att det går framåt, var öppna och håll i!

 • Högre kunskap om inflytande

 • Positiv anda och attityd att våga vara stolt!

 
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0